Privacybeleid van Stichting Toverlantaarn Museum Heiloo


Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepalen en dat wij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt als lid of vrijwilliger, of deelneemt aan een activiteit van ons, dan registreren wij persoonsgegevens van uw. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. In het geval van onze stichting zijn dat:

 • Naam+Adres-Woonplaats+ Telefoonnummer+E-mailadres

 • Bankgegevens (eventueel bij machtiging)

 • Eventuele opgave wel of geen vrijwilliger

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door onze stichting:

 • om contact met je te kunnen opnemen;

 • om je informatie te sturen;

 • voor het aangaan en uitvoeren van (begunstigers-, en overige) overeenkomsten;

 • voor het organiseren van evenementen;

 • voor het uitvoeren van de administratie;

 • het uitvoeren van overige voor een ANBI-stichting gebruikelijke activiteiten.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van begunstigers, vrijwilligers en overige betrokkenen bij onze stichting te vergroten en om je te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie van onze stichting, stuur dan een e-mail naar ons.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mogen wij alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Wij hanteren de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;

 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van de vereniging, waarbij wij erop letten dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met: het beheer van gegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van de leden / begunstigers of voor het detecteren van de behoeften van de leden / begunstigers.

Website en Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies. Dat wil niet zeggen dat er geen cookies worden geplaatst. Zonder cookies werkt de website niet goed. Deze website maakt gebruik van WordPress, een CMS (content management systeem). Tijdens het bezoek aan deze website maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door jouw browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). Verder wordt er gebruik gemaakt van cookies ter bescherming van de website en bezoekers. Ook kunnen er cookies worden geplaatst door derden als je op een link klikt die naar een andere website verwijst, zoals YouTube en onze social media accounts. In dat geval wordt jeverwezen naar hun privacyverklaring mocht je op deze links klikken.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Liever geen cookies toestaan?

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat jouw browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar het ‘Help’-menu van jouw browser voor het instellen van jouw cookievoorkeuren. Als je het plaatsen van cookies helemaal onmogelijk maakt door jouw browser zo in te stellen dat alle cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u geen gebruik kunt maken van al onze webpagina’s.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De Stichting draagt zorg voor een adequate toegangsbeveiliging van de website, alsmede voor een afdoende bescherming van persoonsgegevens voor verdere verwerking door zoekmachines.

Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen de Stichting

De Stichting kan uw gegevens (naam-adres-telefoonnummer) uitwisselen met alleen die vrijwilligers van de Stichting, die deze gegevens nodig hebben om te kunnen functioneren. Wij zien  erop toe dat binnen onze organisatie de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.

Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten de Stichting

Gegevens van leden kunnen worden doorgegeven aan officiële (overheids-)instanties, wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat of wanneer daartoe een rechterlijk bevel aanwezig is. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de relatie tussen u en de Stichting of wanneer de Stichting hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. De Stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen, zoals een rechterlijk bevel of belastingdienst (i.v.m. bijv. ANBI).

Geen commercieel gebruik

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeer je dat deze juist en volledig zijn. De Stichting kan je bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. De persoonsgegevens van leden worden verwijderd uiterlijk 2 jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd of nadat het lid heeft aangegeven dat hij niet langer als lid wil worden beschouwd. Langer bewaren van de gegevens wordt alleen gedaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Uw privacyrechten

U hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kan u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kan je bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kan je deze te allen tijde intrekken. Je kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken sturen aan aan toverlantaarnmuseumheiloo@gmail.com. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

Vragen

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact ons op via toverlantaarnmuseumheiloo@gmail.com.

April 2020